Sanal Sınıf Uzaktan Eğitim
Eğitim
Teklif İste Süre Hesapla
Teklif İste

Çalışanlarınız İçin Başarılı ve Etkin Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı Hazırlamada İpuçları

Birçok firma iş sağlığı ve güvenliği konusunda çeşitli eğitimler düzenlemektedirler. Bu eğitimlerin beklenen en önemli çıktısı çalışanların sağlık ve güvenlik kurallarına uygun davranış değişikliğinin sağlanmasıdır.
Firma içi eğitim programları hazırlarken etkin bir iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı planlamada örgütsel tasarım, karar özerkliği, çalışanlar ile çalıştıkları birimlerin birlikte kurumsal yapıya uygun ve bilgi, beceri ve tutumu geliştirmeye yönelik hazırlık yaklaşımları önem taşımaktadır. Özellikle kişilerin “duygularının” olumlu ve iyi bir eğitim programı için göz önünde bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır.
ETKİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMADA İZLEMEDE TEMEL İLKELER:
Günümüzde birçok firmada iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları hazırlayıcıları şirketin organizasyon yapısı ve kültürüne uygun programlar hazırlamak yerine, herkese aynı programın uygulanmasını öngördükleri standart eğitim paketleri hazırlamaktadırlar. Bu yaklaşım hem iş sağlığı güvenliği programına, hem de eğitim programına zarar vermektedir. Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı hazırlamak için her bir organizasyona yönelik göz önünde bulundurulması gereken yapılanma faktörleri mevcuttur. Bu yapılanma faktörlerini örgütsel tasarım, karar alma özerkliği ve çalışanlar ile görev yaptıkları bölümler olarak 3 ana bölümde tanımlayabiliriz. Bu faktörlerin her birinin katılımını sağlamak, işletmeler için can damarı olup; etkin bir program yürütmek için büyük önem taşımaktadır.
Örgütsel Tasarım:
Firmanın iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkilemede ve çalışanların güvenli davranışlarını tanımlamada firmanın örgütsel tasarımını oluşturan yönetim kuralları, prosedürleri ve politikası izlenmelidir.
Örgütsel tasarımın uygulamasında çok farklı yaklaşımlar benimsenebilir örneğin spesifik yaklaşımlar olabileceği gibi çok katı yaklaşımlar da olabilir. Her iki yaklaşım da etkili olabilir. Spesifik yaklaşımlar daha fazla yaratıcılık, daha fazla esneklik ve akışkanlık için izin vermesine rağmen; katı yaklaşımlarla daha etkin ve yumuşak sonuçlar elde etmek mümkün olabilir.
Bir kuruluşun eğitim programı hazırlanırken, kurumun örgütsel tasarımına uygun olması önemlidir. Eğer kurumun örgütsel tasarımı yaratıcılık ve özgür düşünce geliştirme üzerine kurulu ise, iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı bu kapsamda teşvik edilmeli ve geliştirilmelidir. Şayet Kurumun örgütsel tasarımı sert kurallar ve katı prosedürler üzerine kurulu ise eğitim yaklaşımlarının da buna uygun olarak sabit ve metodolojik planlanması doğru olacaktır.
Karar Alma Özerkliği:
Karar özerkliği çalışanların kendilerine verilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili görevlerini yerine getirmede ve kuruluş hedef ve süreçlerine de etkili olmalarını sağlamada yardımcı olur.
Bazı Kurumlar çalışanlarının karar alma süreçlerine ve aktivitelere katılımlarında büyük bir özgürlük sağlar. Ancak bu uygulamayı yapan Kurum yöneticileri bildirilen görüş ve kararlara bağlı kalmalı; bu süreci çok iyi yönetmelidirler. Kurum içi karar alma sürecine katılımın artması sağlandığında güvenin artması ve iletişimin güçlenmesi mümkün olacaktır. Bu da verimli bir iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı uygulanmasını sağlayacaktır.
Karar verme sürecine katılımı iyi yönetmek için çalışanların Kurumun Örgütsel değerlerini iyi bilmesi ve karar verme protokolleri konusunda eğitilmiş olması sağlanmalıdır.
Çalışanlar ve Çalıştıkları Bölümler:
Bir organizasyon işgücünü, çalıştıkları bölümlerle birlikte tanımlamak gereklidir. İş süreçleri ve sürdürülebilirlik çabaları geliştikçe, birçok kuruluş da kendi iş birimlerini bu kapsamda geliştirmiştir. Eğitim programları hazırlanırken Kurumun işgücünü nasıl planladığı ve hangi iş süreç kriterlerini göz önüne aldığı değerlendirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitim programı hazırlanırken bu durum akılda tutulmalıdır. Bir iş sağlığı ve güvenliği programı Kurumun her bir birimi için aynı olamaz. Hazırlanacak iş sağlığı ve güvenliği programının işletmenin hedeflerine uygun olmasının yanı sıra katılımcıların da ihtiyaçlarına yanıt verebilmesi planlanmalıdır.

Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği programı hazırlamada Kurumsal yapıtaşlarının yanı sıra bilgi, beceri ve tutumları geliştirmeye yönelik hazırlandığından emin olunmalıdır.
Eğitim programı hazırlanırken öğrenme hedefleri doğrultusunda planlama yapılmalıdır. Aksi takdirde, eğitim faaliyetleri istenmeyen biçimde sonuçlanabilir.
Her eğitim programında bilgi-beceri-tutum (B-B-T)elemanı öğrenme ve gelişmenin önemli bir parçasıdır. Eğitim (ne olursa olsun konu) iyileştirilmiş bilgi, gelişmiş beceriler ve eğitim sürecine uygun geliştirilmiş bir tutum içinde sonuçlanmalıdır. Bu unsurların kullanılması somut, ölçülebilir sonuçlara neden olacaktır.
"B" Bilgi için;
Bilgi, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gerçekleri, istenilen uygulamaları ve prosedürleri kapsayacak biçimde ve açıkça ifade edilmeli ve net olarak ortaya konulmalıdır.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak eğitimde sunulacak bilginin üç ana başlık altında toplamak mümkündür:
- Açıklayıcı bilgi: kişinin hafızasına yerleştirmesi gereken bilgidir.
- Prosedürel bilgi: mevcut bilgiler ve uygulamaya yönelik prensipleri içeren bilgidir.
- Stratejik bilgi: kişinin bilgiyi nasıl, ne zaman, neden kullanacağını açıklayan bilgidir.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hazırlanırken katılımcıların her zaman için bilgilerini artırmak hedeflenmelidir. Bu hedefin başarısız olmasının en büyük nedeninin çoğu zaman katılımcılar tarafından zaman kaybı olarak değerlendirilmesi biçiminde tespitler bulunmaktadır.
"B" Becerileri için;
Bilgi tek başına yeterli değildir: Eğitim öğrenilen bilgiyi uygulayabilmek için proaktif talimatlar içermelidir.

Beceri bir şeyi başarmak için bilginin uygulanmasını içerir. Becerinin yeterliliğini değerlendirirken iki seviyeden bahsetmek gerekir. Birinci seviye beceri uygulaması daha çok düşük ve iyileştirici düzeyde olmakla birlikte; ikinci seviye artık bir uygulamanın otomasyon kazandığı ileri düzeydeki beceriyi tanımlar.
Bugün bir çok eğitimde iş sağlığı ve güvenliği becerisi gerektiren uygulamalarda daha çok “ ne yapılacağı” anlatılmaktadır. Oysa asıl önemli olan “nasıl yapılacağı” üzerinde durulması ve katılımcıların bu konuda beceri faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Unutulmamalıdır ki, beceri, uygulama olmadan geliştirilemez.

"T" Tutum için;
Öğrenmenin üçüncü istenilen sonucu, katılımcıların davranışlarında kendini gösteren ve kişinin inançları/ görüşlerini kapsayan tutumdur. Tutum’da meydana gelen değişiklikler kişinin daha sonra bilgiye ulaşma ve beceri kazanma yeteneğini olumlu etkilemekte ve motivasyonunu artırmaktadır.
Tutumu etkileyen asıl unsur kişinin öğrenme sürecinde konuya ilişkin duygularıdır. Çoğu kişi eğitim veya bir seminer sırasında bazı katılımcıların, olumsuz tutumlarına tanık olmakta ve olumsuz etkilenmektedirler. Bu durum genellikle bir önceki eğitim veya konu ile ilgili kötü bir deneyim sonucudur. Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği programı hazırlarken kişilerin tutumlarını geliştirmek de hedeflenmelidir. Burada hedefleri düşük tutmamak, kişilerin tutumlarını belirleyen “duygularını” olumluya çevirecek ve iyi bir etkilenme oluşturacak motivasyon ve destek unsurlarını plana katmak gereklidir.

-
/